Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
słonecznie
26°C

Podstawowe dokumenty

Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

2) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

3) zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia,

4) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny

(rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko) uzyskanego w roku 2019, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

c)oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy

innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

d)zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy

e)umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

f)umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

g)przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h)kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu,

j) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członków rodziny,

6) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

7) kopię aktu zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

8) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa art. 53 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ,

9) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany ,

11) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 


DODATKI do zasiłku rodzinnego - wymagane dokumenty:

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ,

3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka , w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub,

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkiwanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,

2) zaświadczenie szkoły,

3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

4) w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum w sytuacji dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

na rehabilitację:

1) dla dziecka do ukończenia 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

2) dla osoby powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

na dojazd do szkoły:

1) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, że osoba, dziecko jest uczniem lub kontynuuje naukę

jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia dziecka:

1) zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną podczas ciąży,

na rozpoczęcie roku szkolnego :

1. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające, że osoba, dziecko jest uczniem lub kontynuuje naukę

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo

2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dokument tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

5) zaświadczenie z KRUS lub ZUS o nie pobieraniu zasiłku przy rencie lub emeryturze


Świadczenie pielęgnacyjne:

1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami: 1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 2) koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ,

albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej starszej niż szesnastoletnia.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.